Autentica-Oposiciones

Borrador Oferta de Empleo Público 2021

719 Plazas y 425 de Turno Libre

 

“Article 1. De l’oferta d’ocupació pública

De conformitat amb el que es disposa en l’ar cle 46 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i ges ó de la funció pública valenciana; 70 del Reial decret legisla u 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic; l’ar cle 19 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021; i l’ar cle 36 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021, s’aprova l’oferta d’ocupació pública corresponent a aquesta anualitat, per a l’àmbit de l’administració de la Generalitat i referida exclusivament a llocs de treball la ges ó dels quals té atribuïda la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Jus cia, Interior i Administració Pública.

Article 2. Contingut de l’oferta

1. Aquesta oferta d’ocupació pública conté places corresponents a llocs de treball que estan dotats pressupostàriament i inclosos en les relacions de llocs de treball aprovades. Aquests llocs es troben vacants o es troben exercits de manera interina o temporal.

2. Les places a què es refereix l’apartat anterior ascendeixen a un total de 719 i són les que s’indiquen en els annexos d’aquest decret, amb especi cació del cos o escala, així com del nombre de llocs de l’oferta compresos en cada apartat.

3. En la present oferta s’inclouen 425 places que corresponen al torn lliure (annex I) i 294 a promoció interna (annex II), i s’acompleix el que es preveu en l’ar cle 119 de la Llei 10/2010, quant a la reserva per a la promoció interna del personal.

4. Les convocatòries preveuran que les places incloses en l’annex II que resulten desertes després de cadascun dels processos selec us de promoció interna, no podran acumular-se a la corresponent convocatòria de torn lliure, en no computar-se dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efec us, en compliment dels criteris per al càlcul d’aquesta taxa de nits en l’apartat U.6 i 7 de l’ar cle 19 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.

Article 3. Convocatòries

Els processos selec us derivats d’aquesta oferta d’ocupació pública han de ser convocats per la Conselleria de Jus cia, Interior i Administració Pública, en el termini màxim de dos anys, conformement al que es disposa en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i ges ó de la funció pública valenciana i altres disposicions que siguen aplicable.

Article 4. Procediment de promoció interna

1. Les convocatòries de promoció interna dels cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials con nguts en l’annex II s’obriran a personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat amb els tres pus de procedència següents, sempre que aquests exis ren en relació amb el cos convocat:

a) El personal que pertanga a un cos o escala del grup o subgrup immediatament inferior al de les places convocades, i que es ga dins del mateix i nerari professional (promoció interna ver cal).
b) El personal que pertanga a un altre cos o escala del mateix grup o subgrup de classi cació professional (promoció interna horitzontal).

c) El personal que pertanga a un cos o escala del grup o subgrup immediatament inferior al de les places convocades, i que no es ga dins del mateix i nerari professional (promoció interna mixta).

2. Les convocatòries de promoció interna determinaran, si escau, de quines proves o de quines matèries quedarà exempts el personal que par cipe a través de cadascuna d’aquestes modalitats de promoció interna, sempre que es tracte de coneixements que es puguen considerar prou acreditats a través de les proves d’ingrés al cos o escala d’origen.

Article 5. Reserva per a persones amb diversitat funcional

1. Es reserva més d’un 7% de la totalitat de les places contemplades en aquesta oferta d’ocupació pública per a ser cobertes entre persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que aquesta siga compa ble amb l’acompliment de les funcions pròpies dels llocs de treball, de conformitat amb l’ar cle 55 de la Llei 10/2010.

2. La reserva a què es refereix l’apartat anterior es desglossa, d’acord amb el que es preveu en l’ar cle 59 del Reial decret legisla u 5/2015, de la manera següent:
a) Un mínim del 5% dels llocs contemplats es reservaran per a ser coberts per persones amb una diversitat funcional sica, sensorial o psíquica.

b) Un mínim del 2% dels llocs contemplats es reservaran per a ser coberts per persones amb una diversitat funcional que nga el seu origen en una diversitat funcional intel·lectual.

Article 6: Desenvolupament dels processos selec us per a persones amb diversitat funcional

1. Les proves selec ves des nades a persones amb diversitat funcional ndran idèn c con ngut que les establides per a la resta dels aspirants, sense perjudici de les adaptacions i els ajustos raonables necessaris de temps i mitjans per a la seua realització, per a assegurar que les persones amb diversitat funcional par cipen en condicions d’igualtat, a excepció del que es disposa en l’apartat següent.

2. Les convocatòries per a l’accés de les persones a què es refereix a l’apartat 2.b) de l’ar cle anterior, estaran dirigides especialment a acreditar que els aspirants posseeixen els coneixements imprescindibles que els permeten fer les tasques pròpies del lloc de treball.

Article 7. Mesures per a promoure la igualtat de gènere

Les convocatòries hauran d’incloure com a criteri de desempat, abans del sorteig o primera lletra del cognom, la resolució en favor de la dona en el cas que aquest sexe es guera infrarepresentat dins del col·lec u de persones que formen part del cos o escala objecte de la convocatòria.

TURNO LIBRE:

 

Cuerpos/escalas 

Turno libre general 

Turno libre personal con diversidad funcional 

Total 

A1-01 Superior técnico de administración general de la administración de la Generalitat 

110

5

115

A2 -01 Superior de gestión de administración general de la administración de la Generalitat 

60

3

63

C1-01 Administrativo de la administración de la Generalitat 

45

7

52

C2-01-01 Auxiliar de la administración de la Generalitat. Escala auxiliar de gestión 

37

PROMOCIÓN INTERNA:

Cuerpos/escalas 

Promoción interna

Promoción interna personal con diversidad funcional

Total 

A1-01 Superior técnico de administración general de la administración de la Generalitat 

23

7

30

A2 -01 Superior de gestión de administración general de la administración de la Generalitat 

20

2

22

C1-01 Administrativo de la administración de la Generalitat 

114

7

121

C2-01-01 Auxiliar de la administración de la Generalitat. Escala auxiliar de gestión 

113

113

Tenéis toda la información en este enlace: Borrador Oferta de Empleo 2021

Telegram

Mantente informado de las noticias relacionadas con las oposiciones.